დაგვიკავშირდით
2144 500
597 700 199

შესრულებულ სამუშაოთა აქტების (ფორმა#2)  ინსპექტირება – წარმოადგენს მშენებლობის პროცესის, ფინანსების და დროის ოპტიმიზაციას ჩვენი ინსპექტორების კაოლოსალური გამოცდილების ხარჯზე.

ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების აქტების შეფასებაინსპექტირება მოიცავს:

  • აზომვების ჩატარებას და მიღებული მოცულობების შედარებას პროექტთან, ფარული სამუშაოების აქტებთან, ხარჯთაღრიცხვასთან, შესრულებული სამუშაოების აქტებთან;
  • შესრულებული სამუშაოების აქტებში მოცემული მასალის ხარჯის, შრომითი რესურსებისა დანახარჯებისა და მანქანამექანიზმების გამოყენების შესაბამისობის დადგენას ნორმატიულტექნიკურ დოკუმენტებთან;
  • შესრულებული სამუშაოების აქტებში მოცემული მასალების ღირებულების, შრომის ანაზღაურების, მანქანამექანიზმების გამოყენების დანახარჯების შედარებას ხარჯთაღრიცხვასთან, შესყიდვის დოკუმენტებთან;
  • შესრულებული სამუშაოების აქტებში მოცემული მასალების ღირებულების, შრომის ანაზღაურების, მანქანამექანიზმების გამოყენების დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ფასებთან;
  • ყველა დანარიცხების ოდენობის შედარებას საშუალო საბაზრო მაჩვენებლებთან;

შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირებისას უზრუნველყოფილია:

  • ხარჯების მიზნობრიობაის დადასტურება.
  • შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების ოდენობის მართლზომიერება.

ინსპექტირების შედეგად თქვენ თავიდან აიცილებთ:

  • სამუშაოების აქტებში ( ფორმა#2), ხელოვნურად გაზრდილ შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს;
  • სამუშაოების აქტებში (ფორმა#2) დუბლირებული სამუშაოებს და დარიცხვებს;
  • გაზრდილ მასალების და მანქანამექანიზმების გამოყენების დანახარჯების და  სხვა შეუსაბამობებს.

გარწმუნებთ რომ, ჩვენს მიერ ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად, გამოვლენილი იქნება ყველა შეუსაბამობა და ინსპექტირების ანგარიშში აისახება მხოლოდ რეალურად შესრულებული სამუშაოები, მათი ღირებულების და ყველა დანარიცხის გათვალისწინებით.

დაგვიკავშირდით!

მობ: 597 199 700

ოფისი: 2 144 500

  © 2016 Developed by GSOFT7.COM.All rights reserved.

.