დაგვიკავშირდით
2144 500
597 700 199

სამშენებლო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის    შესაბამისობის – ინსპექტირება გულისხმობს:

  • ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების შესახებ ანგარიშის მომზადებას;
  • ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მოცულობების შედარებას პროექტით განსაზღვრულ მოცულობებთან;
  • ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მასალის, შრომითი რესურსებისა და მანქანამექანიზმების გამოყენების დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ფასებთან;
  • ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მასალის ხარჯის, შრომითი რესურსების დანახარჯებისა და მანქანამექანიზმების გამოყენების შესაბამისობის დადგენას ნორმატიულტექნიკურ დოკუმენტებთან;
  • გაუთვალისწინებელი ხარჯების, ზედნადები ხარჯების, დროებითი შენობანაგებობების ხარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო მონაცემებთან;

აღნიშნული მომსახურების მიღების შედეგად:

  • დარწმუნებული იქნებით გასაწევი ხარჯების მიზნობრიობაში;
  • შესძლებთ მშენებლობის პროცესის სრულყოფილ კონტროლს;
  • მიიღებთ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების შესახებ დასკვნას.

 

დაცული იქნებით:

შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების ხელოვნური გაზრდისგან;

სამუშაოთა დუბლირებისგან;

დაგვიკავშირდით!

მობ: 597 199 700

ოფისი: 2 144 500

  © 2016 Developed by GSOFT7.COM.All rights reserved.

.